Wolontariat

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekunem Koła jest pani Anna Szymanis.

Koło jest nastawione na szerzenie działalności charytatywnej i wolontariatu.

Program powstał z myślą o uczniach, którzy chcieliby pomagać innym, promować idee humanitaryzmu oraz podejmować się bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka. Działalność Szkolnego Koła PCK jest niezwykle istotnym elementem działalności społecznej młodzieży. Uczestnictwo w Pracach Koła jest niejednokrotnie szansą na pierwszy kontakt dzieci i młodzieży z instytucją Polskiego Czerwonego Krzyża. Podejmowana przez Koło działalność opiekuńcza, wprowadzanie elementów oświaty zdrowotnej oraz wiadomości z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania drugiego człowieka stają się fundamentem budowy osobowości młodzieży. Pozwalają także na przygotowanie do dorosłego życia ludzi wrażliwych na ludzką krzywdę, umiejących harmonijnie współżyć z ludźmi i otoczeniem. Efektem realizacji programu ma być rozwój wrażliwości na ludzką krzywdę, nauka samodzielności sądów, szacunku dla innych i odruchów naturalnej pomocy potrzebującym. Ma on również stworzyć uczniom sposobność realizacji wspólnych działań i demokratycznego podejmowania akceptowanych przez wszystkich decyzji.

Zadania Szkolnego Koła PCK zostały uwzględnione następujące elementy:

 • zapoznanie uczniów z problematyką działalności charytatywnej, kształtowanie poczucia konieczności niesienia pomocy innym;
 • wpajanie uczniom zasad i nawyków pracy w grupie;
 • zapoznanie uczniów z potrzebami innych, kształtowanie zdolności empatii;
 • rozwijanie poczucia przynależności do społeczeństwa;
 • propagowanie zdrowego stylu życia i uświadamianie zagrożeń, które wiążą się z nieprzestrzeganiem zasad higieny.

Realizację zadań szkolnego koła PCK oparto w głównej mierze na Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK dostosowując do potrzeb szkoły.

Do najważniejszych strategii działania należy:

 • działalność charytatywna (organizacja pomocy dla potrzebujących dzieci poprzez zbiórki pieniędzy, pozyskiwanie sponsorów i akcje charytatywne,
 • działalność informacyjna (przygotowywanie w gablotkach „gazetek” informacyjnych i prozdrowotnych),
 • działalność edukacyjna (promowanie zdrowego stylu życia).
 • działalność okolicznościowa (organizacja dni świątecznych w szkole i różnego typu zabaw — Np. : zabawa andrzejkowa, zabawa karnawałowa).

Cele ogólne:

 • Propagowanie działalności opiekuńczej — uczulanie na krzywdę drugiego człowieka.
 • Poszerzanie wiadomości młodzieży z zakresu prawa humanitarnego, tolerancji i poszanowania godności człowieka.
 • wpajanie umiejętności współżycia w grupach społecznych i współdziałania z ludźmi.
 • Propagowanie idei krwiodawstwa poprzez organizowanie akcji oddawania krwi

Cele szczegółowe:

 • Organizacja zbiórek odzieży, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek i słodyczy.
 • Przygotowanie imprez szkolnych o charakterze charytatywnym
 • Przygotowanie akcji informacyjnych, promujących zdrowy i higieniczny styl życia.

W efekcie działalności Szkolnego Koła PCK przewiduje się wystąpienie następujących efektów:

 • uczniowie powinni wykazywać się większą wrażliwością na potrzeby innych – zwłaszcza słabszych.
 • uczniowie powinni nabyć umiejętność pracy w grupie, harmonijnej współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów.
 • uczniowie, którzy zetkną się z instytucją wolontariatu, powinni zrozumieć, że wartości materialne nie mogą być najważniejszym celem życia.
 • uczniowie powinni mieć świadomość zagrożeń cywilizacyjnych otaczającego świata, a także wiedzieć, jak się przed nimi ustrzec, praktykując zdrowy i higieniczny tryb życia
 • uczniowie powinni nauczyć się odpowiedzialności za siebie i innych, być gotowi do niesienia pomocy (w tym również oddawania krwi dla ratowania innych).

Szkolne Koło PCK w Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida pracuje według własnego uaktualnianego corocznie planu, uwzględniając propozycje Zarządu Rejonowego PCK, działania wynikające z tradycyjnych terminów oraz rzeczywiste potrzeby społeczności szkolnej.